Informačná povinnosť:

Zásady spracovávania osobných údajov

podľa nariadenia GDPR a nového zákona 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Vymedzenie pojmov:

Dotknutá osoba: návštevník webstránky

Prevádzkovateľ:

TMA energia s. r. o.
Hliny 1267/90
017 01 Považská Bystrica


IČO: 54955637
DIČ: 21218449851
IČ DPH: SK212184951

V zmysle § 44 zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nemá Prevádzkovateľ, vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti, povinnosť stanoviť zodpovednú osobu/poverenca. Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na tel čísle 041/552 30 25, prípadne na emailovej adrese info@tmaenergia.sk, prípadne osobne v sídle/prevádzke spoločnosti.

 

Informácie k spracovaniu osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

 

Zabezpečenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Taktiež nedochádza k odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách.

 

Dotknutá osoba má právo sa domáhať, na základe písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa, informácií o svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie či opravy svojich osobných údajov prevádzkovateľom. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

 

Práva dotknutých osôb:

 • Právo na opravu
 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na výmaz (na zabudnutie)
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo namietať
 • Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

 

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informáciu o skutočnosti, či a aké osobné údaje prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva (vrátane práva vyžiadať si kópie týchto informácií). V prípade, ak prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva osobné údaje, má táto osoba tiež právo na informáciu o tom, na aký účel, v akých kategóriách a po akú dobu sa osobné údaje spracovávajú, akým príjemcom boli alebo budú tieto údaje poskytnuté, prípadne informácie o ich zdroji, ak boli získané od inej ako dotknutej osoby.

 

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na opravu, resp. doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva. Dotknutá osoba má právo požadovať, aby ju prevádzkovateľ informoval o príjemcoch, ktorým oznámil opravu jej osobných údajov.

 

Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má, za podmienok ustanoveným nariadením GDPR, právo požadovať bezodkladné vymazanie osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva. Toto právo môže dotknutá osoba využiť najmä v prípade, ak

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
 • osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo dotknutej osoby na vymazanie sa neuplatní v prípadoch, keď je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby potrebné:

 1. a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. b) na splnenie zákonnej povinnosti;
 3. c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 4. d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, alebo
 5. e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Dotknutá osoba má právo požadovať, aby ju prevádzkovateľ informoval o príjemcoch, ktorým oznámil vymazanie jej osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania jej osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť alebo ak namieta ich spracovanie, ďalej ak ich spracovanie je protizákonné, a tiež v prípade, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely, na ktoré boli pôvodne získané. V prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzili na základe uplatnenia si práva dotknutej osoby, možno tieto osobné údaje spracovať len za podmienok a spôsobom uvedeným v nariadení GDPR. Dotknutá osoba má právo požadovať, aby ju prevádzkovateľ informoval o príjemcoch, ktorým oznámil obmedzenie spracovania jej osobných údajov.

 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli Vaše osobné údaje) opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak to požadujete, prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje.

 

Právo na prenosnosť údajov

Osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný na jej žiadosť poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má tiež právo tieto údaje preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej pôvodný prevádzkovateľ v takomto prenose bránil, pokiaľ sa ich spracovanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo na zmluvnom vzťahu prevádzkovateľa s touto dotknutou osobou. Právo na prenositeľnosť k inému prevádzkovateľovi je povinný realizovať v zmysle nariadenia GDPR priamo prevádzkovateľ, pokiaľ to je technicky možné.

 

Právo namietať proti spracúvaniu

 

V prípade, ak dotknutá osoba namieta voči spracovaniu jej osobných údajov prevádzkovateľom, ktorý tieto údaje spracúva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) (realizovanie úlohy vo verejnom záujme) alebo f) (oprávnené záujmy), nesmie prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie. Takéto oprávnené dôvody musia objektívne prevažovať nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby. Oprávnená osoba môže tiež namietať voči spracovaniu jej osobných údajov, pokiaľ sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu, pričom v taktom prípade nesmie prevádzkovateľ tieto údaje ďalej spracovávať. Oprávnená osoba môže ďalej namietať voči spracovaniu jej osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, a to z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) Úradu na ochranu osobných údajov SR do troch rokov od uskutočnenia udalosti, pri ktorej podľa dotknutej osoby došlo k porušeniu jej práva pri spracúvaní osobných údajov alebo došlo k porušeniu ZOOÚ. Návrh na začatie konania musí obsahovať:

 1. a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis dotknutej osoby,
 2. b) označenie SLOVGRAMu,
 3. c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 4. d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 5. e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práv dotknutej osoby podľa nariadenia GDPR, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 

Uplatnenie práv dotknutých osôb

Prevádzkovateľ nemôže umožniť výkon práv dotknutej osoby automaticky každému, kto o to požiada ale musí pri každej žiadosti overiť totožnosť žiadateľa a určiť, či skutočne ide o dotknutú osobu. Pri osobnom kontakte je možné overiť totožnosť predložením dokladu totožnosti, v elektronickej komunikácii cez zaručený elektronický podpis.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zodpovednej osoby alebo doručením na adresu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti bez zbytočného odkladu a do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú elektronickými prostriedkami.

Informácie sa poskytnú bezplatne s výnimkou prípadov, kedy je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu. V takom prípade môže prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti.

V prípade, ak by prevádzkovateľ neprijal opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona.

Spracovávanie na základe súhlasu dotknutej osoby

V prípade, ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, táto má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Oznámenie dotknutej osobe obsahuje jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a aspoň informácie a opatrenia v nasledovnom rozsahu:

 • meno/názov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií;
 • opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov;
 • opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.

Toto oznámenie sa nevyžaduje v prípade, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka,
 • prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky
 • vyžadovalo by to neprimerané úsilie. (V takom prípade prevádzkovateľ informuje verejnosť alebo prijme iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom).

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07  Bratislava 27

Slovenská republika

 

Súbory cookie

Viď. tu

 

Ako nás môžete kontaktovať?

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mail info@tmaenergia.sk, tel. číslo 0944 64 33 66 alebo na našej prevádzke:

TMA energia s. r. o.
Slovenských partizánov 1423/1
017 01 Považská Bystrica