Nová Zelená domácnostiam v rokoch 2023 – 2029 

Dotácie z projektu Zelená domácnostiam sú určené pre vlastníkov rodinných a bytových domov vo všetkých regiónoch Slovenska. Obyvatelia sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín za  podmienok stanovených v projekte.

Podmienky pre rodinné domy | Zelená domácnostiam (zelenadomacnostiam.sk)


Harmonogram

1.fáza: od 30.10.2023 

 • boli zverejnené nové podmienky podpory programu Zelená domácnostiam,
 • výzva na registráciu zhotoviteľov,
 • začiatok oprávneného obdobia – možnosť realizovať inštalácie.

2. fáza: 1. štvrťrok 2024 

 • nasadenie inovovaného informačného systému,
 • podávanie žiadostí aktivácia vydávania poukážok,
 • preplácanie žiadostí.

Čo sa zmenilo v podmienkach národného projektu Zelená domácnostiam?

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v novom projekte Zelená domácnostiam sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Aké sú najvýznamnejšie zmeny?

Rozšíril sa okruh podporovaných zariadení

 • Podporované budú aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému.
 • Medzi podporované zariadenia patria aj veterné turbíny, pri ktorých je podmienkou vypracovanie súhlasného stanoviska pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).
 • Pre bytové domy sa rozšírila podpora aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely.

Zúžila sa podpora kotlov na biomasu

 • Podporované budú iba kotly na pelety. Poukážku nie je možné využiť na inštaláciu kotlov na splyňovanie dreva, kotlov na drevené brikety a drevenú štiepku.
 • Inštaláciou podporeného kotla na biomasu musí byť nahradené zariadenie na spaľovanie tuhých fosílnych palív (napríklad uhlie), čo má domácnosť preukázať fotografiou pôvodne zapojeného starého kotla v mieste inštalácie. V rozostavaných stavbách už preto nie je možné získať príspevok na kotol na biomasu.

Pribudla možnosť získať zvýhodnenie o 15 %

Zvýšením základnej sadzby o 15 % budú zvýhodnené domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať bezemisné zariadenie v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu.

Zvýšili sa základné sadzby a maximálne príspevky

 • Tepelné čerpadlá – podpora do 10 kW, príspevok od 380 € do 4370
 • Fotovoltické panely – podpora do 3 kW/7 kW, príspevok od 500 € do 4025 €
 • Veterné turbíny – podpora do 3 kW/7 kW, príspevok od 500 € do 4025 €
 • Slnečné kolektory – podpora do 4 kW, príspevok od 500 € do 2300 €
 • Kotly na biomasu – podpora do 10 kW, príspevok od 100 € do 1500 € – zostáva nezmenené

Pri fotovoltických paneloch je možné získať príspevok až do výkonu 7 kW

Pri fotovoltických paneloch zostáva základný podporovaný výkon do 3 kW, avšak podporiť bude možné aj inštalovaný výkon až do 7 kW v prípade, že má domácnosť za rok vyššiu ročnú spotrebu elektriny ako 3 000 kWh. Preukázať to má faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Maximálny príspevok na fotovoltické panely sa tak zvýšil na 4 025 €.

Povinná kontrola inštalovaných meničov napätia

Novou podmienkou je kontrola meničov napätia, ktoré sú súčasťou podporovaných inštalácií s fotovoltickými panelmi a veternými turbínami. Preto musia tiež spĺňať požiadavky vyplývajúce z európskych environmentálnych kritérií.

Rozšíril sa okruh oprávnených prijímateľov

Okrem vlastníkov nehnuteľností, ktoré sú v katastri evidované ako rodinné domy a rozostavané rodinné domy, budú môcť o príspevky požiadať aj vlastníci budov, ktoré nie sú na listoch vlastníctva zapísané ako rodinné domy, napríklad rekreačná chata alebo záhradná chata, ale zároveň slúžia na rodinné bývanie a žiadateľ má v nich trvalý pobyt.


Čo sa zmení v systéme využívania poukážok?

Prvé poukážky budú vydávané až v 1. štvrťroku 2024

Nové podmienky projektu si vyžadujú zásadné zmeny informačného systému, a preto bude možné vydanie poukážky aktivovať a prvé poukážky vydávať až v 1. štvrťroku 2024.

Inštalovať je možné ešte pred zaregistrovaním žiadosti a vydaním poukážky

Zariadenie je možné inštalovať už pred registrovaním žiadosti o poukážku, najskôr od 30.10.2023,  kedy budú  zverejnené všeobecné podmienky podpory nového projektu Zelená domácnostiam.

Menej chýb pri zadávaní žiadostí o poukážky

Registračný formulár bude prepojený s katastrom nehnuteľností, vďaka čomu bude zabezpečené preverenie údajov o mieste inštalácie, vrátane čísla listu vlastníctva a parcely.

Na výber zariadenia bude mať domácnosť viac času

Výrobcu a konkrétny typ zariadenia už nemusí domácnosť zadávať do žiadosti o poukážku, uvedie ho až zhotoviteľ do žiadosti o preplatenie poukážky. Poukážky nebude nutné rušiť z dôvodu nedostupnosti zariadení.